Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Sunday, 15 March 2009

ทุน Public Sector Innovation Scholarship (PSIS) 2552

ทุน Public Sector Innovation Scholarship (PSIS) 2552

PopSWOT:
ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ เพื่อจูงใจคนเก่ง คนดี เข้ารับราชการ

จากการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการทั้งจากภายนอกและภายใน ทำให้ระบบราชการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลจึงต้องนำแนวคิดใหม่มาใช้ในการดึงคนเก่ง คนดีเข้าสู่ระบบราชการ ด้วยการนำเสนอทุนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ หรือทุน Public Sector Innovation Scholarship (PSIS)

สำนักงาน ก.พ. ริเริ่มจัดสรรทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2550 ปีละ 10 ทุน เพื่อดึงดูดคนเก่ง คนดี มีศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนส่วนตัวที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ และสนใจนำความรู้มาพัฒนาระบบราชการ ด้วยการนำเสนอโครงการนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในส่วนราชการ

จุดเด่นของทุนดังกล่าว คือ นอกจากผู้ได้รับทุนจะได้รับสถานภาพเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้รับทุนยังจะได้รับการมอบหมายงานในสิ่งที่ตนเองมีทักษะ ความรู้ และนำโครงการนวัตกรรมที่นำเสนอมาผลักดันให้เกิดผล โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และหากผ่านการประเมินก็จะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เล่าเรียนสูงสุดมากกว่า 3 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ.

สำหรับทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ รุ่นต่อไป คาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นปี 2552 ผู้สนใจติดตามข่าวการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ email psis[at]ocsc.go.th
Refer to http://tsaj.org/smf/index.php?topic=1916.0;wap2

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น