Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Saturday, 14 March 2009

สรุปและอัพเดทเรื่อง "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ "....ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" อาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 52 10.00-12.00 น. ทางช่อง NBT.....

ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT พร้อมตอบประเด็นปัญหาข้องใจในรายการ จากโทรศัพท์สายด่วน 30 คู่สาย....

ติดตามสรุปและอัพเดทเรื่อง "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ "....อาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 52 10.00-12.00 น. ทางช่อง NBT.....

ติดตามผล สพฐ.ได้กำหนดการประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/ 2552 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2552ชมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน๊ตจากเว๊ปไซต์ สพฐ.http://www.obec.go.th/new/ แล้วคลิกเลือกศูนย์ปฎิบัติการ (http://210.1.20.11/doc/web_doc/index.php ) วันที่ 23ก.พ.52 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เป็นการบรรยายพิเศษนโยบายการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ จากรมต.กระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ โดย รองเลขาธิการกพฐ. นายสมเกียรติ ชอบผล

ติดตามเรื่อง นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ที่นี่
ติดตามข่าว! นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ.....
1. รายงานติดตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วของ สพท.185 เขต
2. รายชื่อรอง ผอ.สพท.ที่ดูแลนโยบายฯ เป็นรายอำเภอหมายเหตุ สำหรับ สพท.ใดยังไม่กรอกข้อมูลติดตามการดำเนินงานของ สพท.ในการดำเนินการตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปีฯ คลิกที่นี
3. ฐานข้อมูลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กรอกข้อมูลคลิกที่นี่
4. เอกสาร แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5. ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง " นโยบายเรียนฟรี 15 ปี" คลิกที่นี่
ตัวอย่างความคิดเห็น และคำถามฮิตติดอันดับเกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
1. หนังสือแบบเรียน
2. เครื่องแบบนักเรียน
3. อุปกรณ์การเรียน
4. การจัดคุณภาพการศึกษา
6. แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
7. การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปีการศึกษา 2552
8. การกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปีการศึกษา 2552 (ฉบับเพิ่มเติม)
9. ตัวอย่างใบอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
10. ตรวจสอบสถานที่จัดตลาดนัดหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
11. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค้าใช้จ่าย 15 ปีตามหนังสือแจ้ง ที่ ศธ.04006/ว485 ด่วนที่สุด
สรุปภาพรวมรายโรงเรียน
จ. 1 - 35
จ.36 - 76
รายการค่าหนังสือรายโรงเรียน
จ. 1 - 20
จ.20 - 40
จ. 41 - 60
จ.61 - 76
สรุปภาพรวมราย สพท.
โหลดที่นี่
Refer to http://www.obec.go.th/new/show_news.php?article_id=6633

ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง " นโยบายเรียนฟรี 15 ปี" คลิกที่นี่ ติดตามความคิดเห็นและข่าวอัพเดท ถามตอบ
ตัวอย่างความคิดเห็น และคำถามฮิตติดอันดับเกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
1. หนังสือแบบเรียน
2. เครื่องแบบนักเรียน
3. อุปกรณ์การเรียน
4. การจัดคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารนโยบาย "เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" http://www.obec.go.th/new/files_e-office/2009227094523.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์เทป สรุปและอัพเดทเรื่อง "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ "....
เทปรายการเวทีปฏิรูปการศึกษาเรื่อง "นโยบายการศึกษาโปร่งใสให้เรียนฟรี 15 ปี" โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร และนางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการแพร่ภาพออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
โดย ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มสารนิเทศ) สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโทร 02-6285620 หรือติดต่อขอเทปรายการได้ที่ ตู้ ปณ.47 ปณฝ.กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น