Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 18 March 2009

บ้านร่วมอนุรักษ์พลังงาน..บ้านรักษ์โลก1

บ้านร่วมอนุรักษ์พลังงาน..บ้านรักษ์โลก

สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น ดังนั้นสภาพภูมิอากาศจึงมีอุณหภูมิและความชื้นสูงเกือบตลอดทั้งปี โดยในเวลากลางวันอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 40-50 ส่วนเวลากลางคืนอุณหภูมิเฉลี่ย 27-30 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภาวะสบายของผู้คนที่อาศัยในบ้านอยู่ที่
อุณหภูมิเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 50-60
โดยทั่วไปร่างกายเราต้องการสภาวะอากาศที่เป็น "ภาวะสบาย (Thermal Comfort) ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านในขณะนั้น มีความเหมาะสมกับความรู้สึกและอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
ซึ่งจะทำให้รู้สึกสบายไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป

ปัจจัยภายนอกและภายในตัวบ้าน มีผลกระทบต่อภาวะความสบายของมนุษย์ การปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ของบ้าน โดยปรับปรุงภายนอกตัวบ้าน และปรับปรุงตัวบ้าน ตลอดจนการจัดวางอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อม
ภายในบ้านให้เหมาะสม จะเป็นแนวทางในการลดการใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศให้น้อยลงและเป็นแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพื่อประหยัดพลังงาน ให้บ้านเราเป็น "บ้านอนุรักษ์พลังงาน..บ้านรักษ์โลก" กันนะ

ปัจจัยภายนอกของบ้าน สู่การเป็นบ้านรักษ์โลก บ้านอนุรักษ์พลังงาน
ปัจจัยภายนอกตัวบ้าน เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะสบาย โดยจะขึ้นกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
มนุษย์ไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ และปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่

- ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผ่านเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง โดยการนำความร้อนผ่านผนังทึบและกระจกหน้าต่าง
- รังสีความร้อนที่สะท้อนจากพื้นดิน หรือจากอาคารข้างเคียงแผ่เข้าสู่ตัวบ้าน
- ความชื้นในอากาศ ค่อนข้างสูง ทำให้รู้สึกอึดอัด
- ที่ตั้งและทิศทางของบ้าน ไม่เหมาะสม เช่น ถ้าตัวบ้านหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก
หรือตั้งอยู่บริเวณอับลม จะมีความร้อนสะสมอยู่ในตัวบ้านมาก
ซึ่งโดยปกติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ตำแหน่งดวงอาทิตย์เหนือประเทศไทยจะอยู่ในแนวดิ่ง
ประกอบกับอิทธิพลของลมร้อนจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงนี้
จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผนังบ้านที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงในช่วงเดือนดังกล่าว นอกจากนี้ตำแหน่งดวงอาทิตย์เหนือประเทศไทยเบี่ยงเบนไปทางทิศใต้เกือบทั้งปี ทำให้ผนังบ้านที่อยู่ทางด้านทิศใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าในทิศเหนือ

อ่านต่อ...บ้านรักษ์โลก..บ้านอนุรักษ์พลังงาน 2

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น