Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

การประหยัดไฟฟ้า 8

การประหยัดไฟฟ้า 8
ไทยเป็นไทฉลาดใช้พลังงาน ..วิธีง่ายๆ ในการใช้พลังงานอย่างประหยัด

เริ่มต้นกันประหยัดไฟฟ้านับตั้งแต่วันนี้ มิใช่เพียงเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แต่เพื่อตัวคุณเองด้วย
ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้มีการรณรงค์ และสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญ
และช่วยลดการสูญเสียพลังงานของชาติโดยไม่จำเป็น เพียงแค่คุณ "คิดก่อนใช้"

ระบบปรับอากาศ
"ระบบปรับอากาศ" ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในสำนักงาน

การใช้เครื่องปรับอากาศ
- ติดม่าน มู่ลี่ หรือทาสีผนังด้านนอกด้วยสีอ่อน เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร

- ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้อง และไม่ปลูกต้นไม้ในห้องที่มีการปรับอากาศ

- ไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนไว้ในห้องปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
ตู้เย็น ไมโครเวฟ

- ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chilled Water System) ควรปิดเครื่องทำความเย็น
ก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 15-30 นาที เนื่องจากน้ำเย็นในระบบยังมีความเย็นเพียงพอ

- ปิดเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน
ส่วนกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ควรปิดเบรกเกอร์ หรือปรับอุณหภูมิให้สูงสุด
(ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส) เพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน

- เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น และเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ

"ควรตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดไฟได้
ร้อยละ 10 แต่ไม่ควรเกิน 28 องศาเซลเซียส"

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Split type)
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์ทำความเย็น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 5-7

- ควรทำความสะอาดแผงระบายความร้อน ทุก ๆ 6 เดือน

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chilled water system หรือ Package unit)
-ระบบ Package unit ควรทำความสะอาด แผงครีบ (Fin) แผงท่อในชุดทำความเย็นทุก ๆ

- ระบบ Chilled water system ต้องปรับตัว Thermostat ของเครื่องทำน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น
ซึ่งจะทำให้ความดันด้านอีแวปปอเรเตอร์สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบทำน้ำเย็น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ หมั่นบำรุงรักษาทำความสะอาดแผงครีบ (Fin)
แผงท่อในชุดระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อน

-ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หมั่นทำความสะอาดหอผึ่งน้ำ (Cooling tower)
ลดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น และทำให้ความดันด้านคอนเดนเซอร์ต่ำลง

-ต้องทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น (AHU) เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับแผงกรองอากาศ
และที่ติดตามซี่ใบพัด ทุก ๆ 6 เดือน

-หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น