Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 5 March 2009

จิตตาภิบาล: แนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

จิตตาภิบาล: แนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
การศึกษาเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนา กระบวนการพัฒนาและผลผลิตของการพัฒนาของมนุษย์
และเป็นภารกิจของพระศาสนจักรที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ด้วยการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด
เท่าที่สามารถเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้สามารถพัฒนาตนเอง เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตนมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นบุคคลดี มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญาและสังคม สามารถรับใช้และพัฒนาสังคมที่ตนเป็นสมาชิกด้วยความรับผิดชอบ

การศึกษาคาทอลิกเน้นคุณค่าสำคัญของชีวิต และการพัฒนาจิตใจให้เป็นแหล่งแห่งปัญญาและแสงสว่าง
นำทางชีวิตด้วยคุณธรรม และหลักธรรมแห่งคำสอนศาสนา โดยยึดคุณค่าของพระวรสารและปรัชญา
การศึกษาคาทอลิกเป็นแก่นของการจัดการศึกษาอบรม

จิตตาภิบาลจึงเป็นภารกิจแห่งการมุ่งเอาใจใส่ดูแลบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเอง ด้วยความรู้จักตนเอง
อย่างชัดแจ้ง ในค่านิยมและจิตใจอันดีงาม ดังนี้ คุณค่าสำคัญของการพัฒนาตนเองจจึงเน้น "ชีวิตจิต"
เป็นหลักแรกของการพัฒนาทั้งปวงของมนุษย์ โดยมีหลักธรรมแห่งพระวรสารที่ประกาศสอนว่า
" พระเยซู คือ หนทาง ความจริงและชีวิต"

จิตตาภิบาล หมายถึง บุคคลแห่งพระศาสนจักร ที่ทำหน้าที่อภิบาลเอาใจใส่ต่อคุณค่าชีวิตจิตของบุคคล
และกลุ่มบุคคลในความรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึง ผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา
1.จิตตาภิบาลและการศึกษา ต้องเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนอุทิศตนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ยากจนและด้อยโอกาส
2. จิตตาภิบาลและการศึกษาต้องก่อให้เกิดการไตร่ตรอง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
3. จิตตาภิบาลและการศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ "ครอบครัว" เป็นฐานสำคัญและเป็นที่เชิดชู
ปกป้องคุณค่าชีวิตอย่างแท้จริง เน้นบทบาทของพ่อแม่ในฐานะครู หรือผู้ให้การฝึกอบรมคนแรก
ของบุตรธิดา และมุ่งรื้อฟื้นคุณค่าที่ดีงามของครอบครัวไทย อีกทั้งเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
4. จิตตาภิบาลต้องมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินการให้สถานศึกษาเป็นสนามแห่งการแพร่ธรรม
มากขึ้น โดยให้การฝึกอบรมและฟื้นฟูชีวิตนักเรียน เยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต
ตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์
สร้างคุณธรรม จริยธรรมและสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสนักเรียนคาทอลิก
และผู้ยากไร้ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน เพื่อให้ทุกสถาบันและองค์กรได้เป็น
สนามแห่งการแพร่ธรรมอย่างแท้จริง
5. จิตตาภิบาลและการศึกษาต้องเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทูตแห่งคุณธรรม ความดีงาม
ของสังคมไทย ให้เกิดการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ การศึกษาอบรมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น