Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 5 March 2009

จิตตาภิบาล: การจัดการศึกษาหรือพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก

จิตตาภิบาล: การจัดการศึกษาหรือพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก
จะต้องพิจารณาประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนคาทอลิกและพันธกิจของพระศาสนจักร
องค์ประกอบหลักของโรงเรียนคาทอลิก คือ การอบรมคนและการประสานพัฒนาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ซึ่งรวมแต่ละบุคคลให้มามีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องไปยังการเป็นพยานที่น่าเชื่อถือถึงพระหรรษทานของพระเจ้า
ที่อยู่ภายในอีกด้วย คนทั่วไปสามารถสัมผัสรับรู้ถึงการเป็นพยาน และสัมผัสว่าแบบอย่างนั้นเปลี่ยนแปลง
พวกเขา และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกของเราในที่สุด
(วิสัยทัศน์ของสภาพระสมณะเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิก)

พันธกิจของพระศาสนจักร คือ การเผยแพร่พระวรสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูมนุษยชาติ
จากภายใน คุณลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกและเหตุผลเบื้องหลังของการมีอยู่ของโรงเรียน
คือ การบูรณาการคำสอนทางศาสนาเข้ากับการศึกษาทั้งสิ้นของนักเรียน
(มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 66)

กระบวนการศึกษาอบรมแบบคริสต์ อาจหมายถึงองค์ประกอบชุดหนึ่งที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาความสามารถแต่ละด้านของนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน ที่ทำให้แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมเชิงบูรณาการแบบครบองค์ภายในบริบทของการศึกษา
คือ มิติด้านศาสนาคริสต์และการตระหนักถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ แต่สิ่งสำคัญจริงๆ นั้น
ไม่ใช่คำพูดที่สอน แต่เป็นความจริงที่ยืนยันว่า ครูทุกคนได้ผูกผสานผลการศึกษาเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว
(อ่านต่อ....)

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น