Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 5 March 2009

The Family and Family of God as Central Aspects of Faith FormationThe Family and Family of God as Central Aspects of Faith Formation
by Don Ratcliff
I believe the central unit for the spiritual development of people should be the family. The family consists of two groups: the nuclear family, consisting of one or both parents and the children of the parent/s, and the extended family, including grandparents, cousins, aunts, uncles, and possibly other relatives. In contemporary Western society the latter group often is missing due to physical distance and—for many—lack of involvement when the extended family is readily available. Thus for the purposes of the nurture of faith in adults and children, the extended family functionally can be the relatively small group of people that constitute a support group, prayer group, Bible study group, or other group where people know one another intimately and share deeply with one another and care for one another. This special kind of extended family is like any family in many respects, such as being committed to one another, and the Bible refers to it using family terms such as “family of God” “fellowship of believers” and the like. In the New Testament such groups usually met in homes and included family members, friends, and other from the community that shared faith in Christ.
The Nuclear Family
Traditionally, the nuclear family has been equated with the term “family.” Within an Evangelical Christian context, the nuclear family ideally is marked by mutual discipleship and fellowship in a biblical manner. This includes equality before God, vulnerability with one another, an attitude of openness and desiring to hear from God. Communication between spouses may be a way of hearing from God, if both spouses are open before the Lord and seek him with little or no thought of personal benefit and power. The oneness that comes with marriage, and grows subsequent to marriage in a healthy relationship, means that there is mutual submission before God (“be subject to one another”), leadership according to giftedness (the husband being more gifted in some areas than others, and the same for the wife, and these areas of giftedness are not always predictable).
Scripture is also central to parent-child relationships, with the parent not only guiding the children and teaching them about God, the Bible, prayer, and so on—this is a primary focus for the family in scripture—but also parents learn from their children, as Jesus emphasized, as kids are open to the Lord and take on the role of a fellow believer. Parents are guides and teachers that have the humility to be taught by their children, at least occasionally.

As children mature in the Lord, they should become more able to teach one another as well, in keeping with the instruction they have received from parents, older siblings, and God in their personal study. For sibling teaching to work, there must be humility not only about the limits of one’s own understanding by the older sibling, but also the humility to learn from and value what can be learned from younger siblings as brothers and sisters in the Lord as well as literal brothers and sisters.
The nuclear family is the focus of faith because the Bible gives primary emphasis to parents teaching their children; this should be the primary place where children receive their faith learning and where they see actual faith in action day by day. Parents should not depend upon the church or even the Christian school to do the job God has designed for them to do.

The Church as Extended Family
As noted previously, grandparents and other extended family members can be important influences upon children, assuming they have an active and positive faith. Yet, as noted earlier, the nuclear family has increasingly become isolated from the literal extended family. Thus there is an even stronger need for a supplemental support group from outside, and the church in the biblical sense—a group small enough to meet in a home and close enough to be very involved in one another’s lives—often replaces or at least supplements the involvement of other extended family members. In other words, the church in the biblical sense of close companionship, support, mutual prayer and sharing, is needed more today than ever before.

Scripture is also very clear about the important role of the church being like a family. Indeed the church may be the main family for a single adult, as well as for the elderly, widows, and those who may be neglected by literal families. The church is made up of God the father, and collectively the small group form of church might be considered a mother of sorts. But at the same time there are elders who function as older siblings that nurture younger believers. This arrangement ideally does not undermine but rather enhances the potential for close relationships through Bible studies, discipleship, fellowship, teaching, worship, singing, and the like in the "extended" family context.

Is the institutional church part of this picture? In general, yes, as there are many things that an institutional church--defined here as any church that is more than 30 to 50 people--can do to help the "extended family" groups as well as nuclear families. The institutional church can provide training for families and groups, as well as financial and emotional support for both. The institutional church can enhance family life in both the nuclear and extended family settings. The New Testament did not have anything like the modern institutional church (it is difficult to imagine hundreds of people crammed into a single family dwelling!), other than the local Jewish synagogue. But that does not mean God has no use for the typical church, but it may mean that the institutional church needs to emphasize how it can serve families rather than replace them.
addition to helping families be more effective in their efforts, the standard church can also offer a context for large group worship and teaching/preaching, as long as the supportive role for families is central to their efforts. Of course, being realistic about modern society, there are likely to be people who will insist that the organized church be their primary faith channel; some people will not attend small, "extended family" groups, and thus the institutional church can provide many kinds of services to meet these people’s needs. But the limited ability of churches in influencing faith and behavior role should be noted—even when people attend church two times a week or more, that often translates to only one to three hours in a context marked by one-way communication, which makes it unlikely that significant change or personal communication will take place.

For the standard church to take a limited role requires an institutional humility that favors service to others, rather than enlargement and glorification of buildings or leaders. The typical church cannot replace the nuclear and "extended family" church group as the center of spiritual formation and discipleship, with the possible exception of ministering in this way to those who will not or cannot be part of a small group fellowship. A healthy church may have less emphasis upon its own services than upon the home-based fellowships. But important institutional functions such as counseling, social activities, social services for the needy and helpless, and congregational worship can occur in the large group setting.

Mother and Father in the Church Family
As noted earlier, the church—in the form of the nuclear and extended family—takes the role of mother. But what of the role of the father (God)? God provided the New Testament scriptures as communications to the first century equivalent to contemporary nuclear families and small groups, that resembled some home Bible studies today. The scripture was originally intended to be discussed in family-like settings. While much can be gained by listening to a skilled expositor, the informality of a small group setting makes personal connections with others more likely, assuming that the leader is open and sensitive to the direction and redirection by the Holy Spirit. The father role in such settings may possibly be mediated through those attending, including godly leaders, but also can be immediate when the divine presence is welcomed.

Taking the father role in nuclear and extended families, God provides personal insight and application because of the free work of the Holy Spirit. God may also bring personal salvation in a relatively non-threatening environment of a home, where doubts and questions can be freely explored, and others nearby can pray. An experiential component of spiritual life can be present in the nuclear family and extended church family contexts, although of course God can also move in a larger organizational context as well.

While God is father and the extended church family and nuclear family serve as the mother, it must be recognized that faith also involves a personal walk, a relationship with God. But it is also clear that such a journey is significantly shaped by both family and extended church family life. The faith formation of children is overwhelmingly attributed to parents in Deuteronomy 6, a pattern probably continued in the New Testament with the likely supplement of the extended family church and occasional special services with visiting apostles (represented by the sleepy boy who fell out the window while Paul preached apparently to a large group of believers). To most people in Western society, authentic faith is partly the result of collective influence of the groups of which we are part, but also shaped by significant others, especially if those significant others regularly and positively speak about their faith. Thus the biblical command, “Forsake not the assembling of yourselves together” may be more fully understood; when this was originally written, it designated a gathering of believers in nuclear/extended family settings.

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น