Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 March 2009

การประหยัดน้ำมัน 5

การประหยัดน้ำมัน 5
น้ำมันเชื้อเพลิง ถือว่า เป็น ปัจจัยที่ 5 ของการดำเนินชีวิต เนื่องจากน้ำมันเป็นต้นกำเนิดของพลังงาน
ในการขับเคลื่อนยวดยานพาหนะที่ใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่น้ำมัน
มีราคาแพงขึ้น เราจึงไม่ควรละเลยที่จะประหยัด เพื่ออนุรักษ์พลังงานไว้ให้ลูกหลานต่อไป
โดยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือ NGV แทนน้ำมันเบนซิน

1. เริ่มที่ตัวเราเอง
- นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถ ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

- ใช้รถให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทาง เช่น การเดินทางในเมือง ควรเลือกใช้รถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

- เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์ "ขับ 91 เติม 91 "

- "วางแผนก่อนออกเดินทาง" ใช้เส้นทางลัดและศึกษาเส้นทางก่อนทุกครั้ง
" หากขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันถึง 500 ซีซี "

- การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงก่อนออกรถ จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

- ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ ทันที แทนการอุ่นเครื่องยนต์ขณะจอดอยู่กับที่

- " ไม่ขับก็ดับเครื่อง " การติดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันถึง 100 ซีซี
และถ้าหากเปิดแอร์ในรถด้วย จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันอีกร้อยละ 10

- ขับรถที่ความเร็วสม่ำเสมอ และไม่ควรขับเกิน 90 กม./ชม.

- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่ควรเลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ

- ขณะขับรถควรเปิดแอร์ตามความจำเป็น และปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายประมาณ 2-3 นาที

2. ช่วยกันคิดและร่วมกันทำ
- ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool)
" การใช้รถร่วมกัน จาก 5 คันเหลือ 1 คัน จะประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 80 "

- ใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการเดินทาง เช่น ส่งโทรสาร E-mail แต่ถ้าเป็นเอกสารสำคัญ
ก็ใช้วิธีรวบรวมแล้วส่งพร้อมกัน
" หากเดินทางในเมือง ควรเลือกใช้รถสาธารณะ จะช่วยประหยัดน้ำมัน และยังประหยัดเวลาอีกด้วย"

3. ดูแลเพื่อลดการสูญเสียน้ำมัน
- หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึงร้อยละ 5-10

- ตรวจเช็คลมยางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากลมยางอ่อนเกินไป อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น

- ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุก 20,000 กม.
" ไส้กรองอุดตันมาก จะสิ้นเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซีซี "

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น