Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Sunday, 15 March 2009

ดาวน์โหลดแบบรายงานการสละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ดาวน์โหลดแบบรายงานการสละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ได้ที่นี่ http://www.prachinburi2.go.th/News/15%20Year.doc
สพฐ.ให้ ร.ร.กรอกข้อมูลการสละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ผ่านเว็บ
ขอให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการสำรวจและรายงานข้อมูลจำนวนผู้ขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/free15
ภายในวันที่ 6 มีนาคม
Refer to http://www.kroobannok.com/view.php?article_id=5747

จี้รร.เร่งสำรวจคนสละสิทธิ์เรียนฟรี
โรงเรียนสาธิตฯขอเก็บค่ากิจกรรมผู้เรียนเอง อ้างรับจากรัฐบาลเป็นข้อจำกัดพัฒนาศักยภาพเด็กดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้โรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 55 แห่ง ไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองว่าจะมีผู้สละสิทธิ์ ใน 3 รายการ ได้แก่ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และตำราเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หรือไม่แล้ว โดยให้รายงานกลับมายัง สกอ. โดยการสละสิทธิ์จะเป็นการสละสิทธิ์รายบุคคล ไม่ใช่การสละสิทธิ์ทั้งสถานศึกษา

ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ 2 ครั้ง ที่ประชุมมีมติว่า โรงเรียนสาธิตฯจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 4 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ส่วนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นไม่ขอรับการสนับสนุน แต่จะขอเก็บจากผู้ปกครองเอง เนื่องจากแต่ละปีโรงเรียนสาธิตจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนหลายโครงการ หากรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาจจะเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในส่วนนี้ได้

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนสาธิต มศว กำลังสำรวจผู้ปกครองว่าใครจะขอรับสิทธิหรือสละสิทธิ์บ้าง ซึ่งหากมีผู้สละสิทธิ์โรงเรียนจะนำเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่มีความจำเป็น โดยจะมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจในวันที่ 28 ก.พ.นี้

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดไปประชุมและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี รวมทั้งการสละสิทธิ์ ในวันที่ 27 ก.พ.และให้รายงานกลับมายัง สพฐ.ภายในวันที่ 6 มี.ค.โดยโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพในส่วนของ สพฐ. ที่จะจัดสรรเงินให้นักเรียนและผู้ปกครองไปเลือกซื้อเอง มี 2 รายการ คือ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน หากใครสละสิทธิ์จะเป็นการสละสิทธิ์ปีต่อปีไม่ผูกพันในปีต่อ ๆ ไป ส่วนตำราเรียนและ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนจะจัดให้แก่นักเรียนทุกคน.
Refer to http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=191454&NewsType=1&Template=1

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น