Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

รักตนเอง รักครอบครัว รักบริษัทรักตนเอง รักครอบครัว รักบริษัท

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


ความรักตัวเองจากการดำเนินชีวิตนั้น

มิได้หมายถึง ความเห็นแก่ตัว แต่หากเป็นการพัฒนาตนเอง สร้างฐานะให้กับตนเองอยู่เสมอ

เพราะความรักตัวเองอย่างนี้ จะทำให้เราเป็นคนหมั่นพัฒนาตนทั้งทางด้านความรู้ ประสบการณ์และคุณธรรม

หมั่นศึกษาจากการอ่าน ศึกษาจากเพื่อน ไม่เกี่ยงงาน ไม่กลัวงานหนัก จะได้ใช้ความรู้ได้

และประสบการณ์นั้น เก็บไว้ใช้เป็นทุนในการทำงานที่จะสะดวกสบายในปลายมือ


คนเราต้องรักครอบครัว

เมื่อยังเป็นหนุ่มยังไม่ได้แต่งงาน ก็ต้องรักพ่อแม่พี่น้อง

ยอมทำงานหนักเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสุขสบายอย่างคนที่รู้จักการเสียสละ


ถ้าเราไม่พัฒนากิจการของเราตั้งแต่เรายังหนุ่มแน่น มีพลัง

ถ้ามีครอบครัวแล้วลูกเมียก็จะต้องลำบาก

เพราะถ้าครอบครัวใหญ่แล้ว ทำธุรกิจที่มีรายได้น้อย ก็จะไม่พอกินพอใช้

คนที่รักและห่วงใยในครอบครัวในอนาคตของเขา

จะต้องขวนขวายใช้สายตาที่ยาวไกลมองหาลู่ทางในการขยับขยายธุรกิจ

เพื่อให้ลูก ๆ หลาน ๆ ในอนาคตไม่ต้องลำบาก


" งานทุกอย่าง พลังอยู่ที่ความรักทั้ง 3 คือ รักตัวเอง รักครอบครัว รักบริษัท"


เมื่อมีครอบครัว ท่านก็ต้องรักครอบครัว

ดูแลเอาใจใส่ทุกคน รับผิดชอบต่อครอบครัว ทำงานหนักและไม่ข้องแวะอบายมุข

การคัดเลือกพนักงาน ต้องเลือกคนมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อครอบครัว

ความก้าวหน้าและการเติบโตของบริษัท จะเกิดจากความรักในครอบครัวของผู้บริหาร

และเขาต้องชี้แนะให้ลูกน้องของเขา เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบครอบครัวของพวกเขาด้วย


ทำงานอยู่ในบริษัทไหน ก็ต้องรักบริษัทนั้น

อยากให้บริษัทเจริญไปเรื่อยๆ เกินกว่า 100 ปีได้ยิ่งดี

ความรักบริษัทจะทำให้คนเรามีพลังทำงานด้วยหัวใจที่อุทิศ ขยันขันแข็ง ไม่คิดเอาเปรียบบริษัท

ไม่ย่อท้อกับการทำงานที่ยากลำบากทั้งปวง

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น