Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 5 March 2009

จิตตาภิบาล:การศึกษาคาทอลิก การบริหารและการพัฒนานักเรียน

จิตตาภิบาล:การศึกษาคาทอลิก การบริหารและการพัฒนานักเรียน
หลักการศาสนาคาทอลิก มีคุณลักษณะเฉพาะในระดับต่างๆ เหมือนกับประเพณีคริสต์อื่นๆ
แต่สิ่งที่ทำให้มีความเป็นคาทอลิก คือ การรวมตัวเข้าด้วยกันและการจัดภาพ/โครงสร้างประกอบ
เป็นหนึ่งเดียวกัน/เอกลักษณ์ชัดเจน คือ คุณลักษณะที่มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจของคาทอลิก
เกี่ยวกับพระเจ้าและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนี้คือ
1) ความเข้าใจการเป็นบุคคลในแง่ดี (Anthropology of the person)
2) การเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้าของชีวิต
3) การเน้นที่การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของความเป็นอยู่ของมนุษย์และคริสตชน
4) การยึดถือประเพณี วัฒนธรรมเป็นแหล่งที่มาขของประวัติศาสตร์และวิสัยทัศน์
5) การให้คุณค่าความมีเหตุผลและการเรียนรู้ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะให้การศึกษาอบรม
แต่สิ่งที่อยู่เหนือและแทรกอยู่ทั่วทุกคุณลักษณะทางเทววิทยา คือ การถือเป็นพันธะหน้าที่หลักอีก 3 ประการ
ซึ่งกระจายทั่วและผูกโยง 5 ลักษณะข้างต้นไว้ด้วยกัน คือ
1. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิกต่อการเป็นบุคคลของคนทั่วไป ต่อการเป็นอย่างที่ควรจะเป็น
และจริยธรรมของชีวิตของพวกเขา คือ ความใส่ใจด้านอภิปรัชญา
2. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิก ต่อ"ความยุติธรรมพื้นฐาน" หรือความใส่ใจเชิงสังคมวิทยา
3. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิกต่อ "ความเป็นคาทอลิก" ในความหมายของการเป็นสากลและสำหรับทุกคน หรือความใส่ใจเชิงการเปิดกว้างต่อทุกคน

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น