Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

ขยันอดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และไม่สร้างศัตรู

ขยันอดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และไม่สร้างศัตรู
คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา

ชีวิต คือ การต่อสู้ แต่ต้องเป็นชีวิตของการต่อสู้ที่ขาวสะอาด ให้คนยกย่อง
การต่อสู้ในสนามรบของธุรกิจ ต้องยึดหลักปรัชญาอันเป็นสัจธรรม 5 ประการ

ต้องเชื่อมั่นในความขยันและอดทน
คนเราต้องทำงานหนักไปก่อน แล้วจึงค่อยไปสบายทีหลัง
คนเราถ้าหากรู้จักขวนขวายยอมทำงานยากบ่อยๆ เข้า ก็ย่อมเก่งและได้ดีในที่สุด
และในช่วงระยะเวลาต่อมา จะก่อให้เกิดความพร้อม ต่อสู้กับอะไรๆ ที่มาทีหลังได้ง่ายขึ้น
งานยิ่งหนักเพียงใด ก็ยิ่งเป็นกำไรของชีวิต

ลูกผู้ชายต้องรักสัจจะ อย่าคิดคดโกง หรือผิดสัญญากับใคร
เมื่อจะทำการใดหรือรับปากกับใครแล้ว ต้องทำให้ได้ตามที่พูด หากว่า ทำไม่ได้ อย่าไปรับปากเป็นเด็ดขาด
การเป็นคนที่รักษาสัจวาจาอยู่เสมอ จะทำให้มีเครดิตดี

อยากก้าวหน้าต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่หลุดพ้นจากอบายมุข
ต้องคบแต่เพื่อนที่เป็นคนมีความคิดที่ดี
คนเราสำคัญที่สิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้ผีเป็นคน
สิ่งแวดล้อมมืดมนทำให้คนกลายเป็นผี
อย่าเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัว พนักงานที่เราจะเลือกทำงาน ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัว
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเอง มีอิสรภาพทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

" งานยิ่งหนักเพียงใด ก็ยิ่งเป็นกำไรของชีวิต จำไว้เสมอว่า การค้ามีคู่แข่ง แต่ไม่มีคู่แค้น"

เป็นนักธุรกิจอย่าเอาเปรียบใคร
การทำสินค้าขายต้องมีความต้องการให้สินค้าของเราสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคอย่างจริงจัง
การมีน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญ
การบริหารพนักงานอย่างเข้าใจความต้องการ
การเจริญเติบโตของพนักงานทุกคน คือ การไม่เอาเปรียบลูกน้อง

ไม่สร้างศัตรู
แม้แต่ในการแข่งขันทางธุรกิจ ต้องจำไว้เสมอว่า "การค้ามีคู่แข่ง แต่ไม่มีคู่แค้น"
เพราะการทำให้คนอื่นขุ่นเคืองใจนั้น ย่อมทำให้พวกเขาเกิดความโกรธแค้น
และเมื่อนั้นพวกเขาอาจจะพยายามคิดหาหนทางแก้แค้นอยู่ร่ำไป
ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลย จงพยายามที่จะผูกมิตรกับทุกๆ คนด้วยความจริงใจ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น