Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

มากคน มากวาสนามากคน มากวาสนา

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


การทำงานนั้นรู้คนเดียว เก่งคนเดียว ทำงานคนเดียวเป็นไปไม่ได้ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป

คนเราต้องยอมรับอย่างจริงใจว่า ของที่เคยดีเหมาะสมในอดีต อาจจะเป็นของที่ใช้ไม่ได้สำหรับปัจจุบัน

เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การตระหนักในข้อนี้ เราต้องยินดีที่บริษัทของเรามีคนมาก ล้วนแล้วแต่เป็นคนเก่ง เป็นคนมีบุญวาสนา

ที่มาส่งเสริมบริษัทของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย


เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของการทำงานที่ต้องอาศัยการริเริ่มจากหลายฝ่าย

รวมแรงรวมพลัง รวมความคิด แล้ววางระบบของการประสานงานที่ดี

การติดตามที่ดี เพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อมีคนมากที่ล้วนแต่เป็นคนมีวาสนาบารมี บริษัทก็เจริญก้าวหน้า เพราะเขาเอาวาสนาของเขา

มาส่งเสริมเรา เมื่อเขามาอยู่กับเราก็ต้องส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบกิจการต่าง ๆ

เพื่อให้กิจการของเราแผ่กิ่งก้านสาขาขยายออกไป

แต่ละฝ่ายพยายามศึกษาข้อมูลของกันและกัน เข้าประชุมร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน


" เมื่อมีคนมากที่ล้วนแต่เป็นคนมีวาสนาบารมี

บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้า

เพราะเขาเอาวาสนาของเขามาส่งเสริมเรา "


เมื่อมีคนดีที่มีความสามารถมาช่วยงานบริษัท ต้องหาโอกาสมอบงานที่เหมาะสมกับความสามารถ

ให้พวกเขาทำ ปลอบใจให้เขาต่อสู้ ไม่ให้พวกเขาท้อถอย คอยเป็นกำลังใจ ให้คำปรึกษา

สนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานตามหน้าที่

ที่ได้รับผิดชอบ และให้เขารวมแรงกายใจ แรงความคิดให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์จรรโลงบริษัท


จำไว้เสมอว่า การที่คนมีบุญวาสนาจำนวนมากมาย ประสานแรงกายแรงใจแรงความคิด

เพื่อกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังอันแรงกล้าในอันที่จะเกื้อหนุนอุ้มชูกัน

กระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ และยิ่งกว่านั้น ยังจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น