Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคมความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม

คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา


อยากก้าวหน้าต้องเป็นคนทันสมัย และไม่ยึดติดกับความรู้เก่าๆ

หาโอกาสศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

เมื่อยุคสมัยแปรเปลี่ยนไป แล้วคนเราทำตัวแบบเก่า ก็มีแต่จะผิดพลาด สร้างความบกพร่อง

จึงต้องหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา


เชื่อว่า คนที่ไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไปในหนทางที่ดีกว่าเดิมนั้น

ยากนักที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตการงาน

การพัฒนาประเทศญี่ปุ่นหลังสงคราม ญี่ปุ่นพยายามพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการหลังพ่ายแพ้สงคราม

เปิดโอกาสให้คนญี่ปุ่นได้เรียนอย่างกว้างขวางทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ


เรื่องนี้ ถ้าเรารู้แล้วต้องนำเอามาคิด เอามาวิเคราะห์

เพราะคนเรานั้น " หากสักแต่ฟัง ไม่รู้จักคิด ก็หาประโยชน์ไม่ได้"

เมื่อคิดได้วิเคราะห์ได้ ก็อย่าเก็บความรู้นั้นไว้กับตัวเอง ต้องนำมาเล่า คุย และแนะนำให้ลูกน้องได้รับรู้

เพื่อสร้างนิสัยให้ลูกน้องฝึกเรียนรู้ ฝึกคิด และขณะเดียวกันต้องสอนลูกน้องของเรา

ถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้ให้กับลูกน้องของพวกเขาต่อๆ กันไป

เป็นการหัดใช้ความรู้ เหมือนดาบยิ่งใช้ยิ่งคม

อย่ากลัวความรู้จะหมดไปจากตัว ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มความคม


" คนเราหากสักแต่ฟัง

ไม่รู้จักคิด ก็หาประโยชน์ไม่ได้

เมื่อคิดได้ต้องนำมาถ่ายทอดให้ลูกน้อง "


ญี่ปุ่นเจริยก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆ และรวดเร็ว เพราะคนของเขาดิ้นรนที่จะใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา

ในการทำงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า และเมื่อพวกเขามีความรู้ มีความชำนาญขึ้นมา

เขาก็จะสั่งสอนลูกน้องให้เก่งขึ้นได้ เหมือนอย่างที่พวกเขาเก่งเช่นกัน


คนใดไม่ยอมที่จะถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้กับลูกน้องนั้น

ถือเป็นคนที่ขี้อิจฉาและกลั่นแกล้งลูกน้อง

ทำให้เกิดการชิงดีชิงเด่นกันในบริษัท ซึ่งผลเสียทั้งหมดก็ย่อมตกที่บริษัทนั่นเอง

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น