Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 16 March 2009

รู้น้อย ไม่เกี่ยงงาน


รู้น้อย ไม่เกี่ยงงาน


คำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา
คนเราเมื่อมีโอกาสเรียนหนังสือน้อย ต้องตระหนักให้ดีว่า เรียนมาน้อย


แต่อย่าให้การศึกษาที่มีอยู่น้อย เป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้า


ในทางตรงกันข้าม ต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อการศึกษานอกห้องเรียนให้มาก
เมื่อเรียนมาน้อย ก็ต้องรักการอ่านและการฟัง


อ่านข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอ


ต้องเป็นคนช่างซักช่างถาม เพื่อเสาะหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ ผู้มีประสบการณ์เสมอ


แล้วจดจำบทเรียนต่างๆ จากการอ่าน การฟัง และการทำงานร่วมกับคนอื่นไว้


เมื่อมีความรู้แล้ว ก็ต้องนำความรู้เหล่านั้นมาพินิจพิเคราะห์พิจารณา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำงาน


อย่ามัวแต่คิดว่า การที่ได้เรียนมาน้อยเป็นปมด้อยที่ทำให้เราเกิดความท้อถอย


ในขณะที่ต้องแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ในการทำงานต้องทำให้ได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การแบกของเยี่ยงจับกัง การซื้อของไปขาย การออกไปพบลูกค้า


เพื่อรับการสั่งของจากลูกค้า


อย่าเกี่ยงงาน ต้องถือว่า การมีโอกาสได้ทำงาน ก็คือ การมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเรา


แล้วต้องทำด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ
" มีความรู้น้อย ต้องไม่ย่อท้อ ไม่มีพื้นฐาน ไม่อาจเกี่ยงงานได้"
คนเราหากมองว่า โอกาสของการได้ทำงานเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ก็จะมีนิสัยไม่เกี่ยงงาน


แต่ถ้าหากคนเรามัวแต่เลือกงาน อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงาน


แล้วจะเอาประสบการณ์มาจากไหน


จงยอมเหน็ดเหนื่อย ยอมลำบากกับงานใหม่ๆ เพื่อความรู้และประสบการณ์


แม้จะเรียนมาน้อย แต่ยอมทำงานมาก ก็จะมีความรู้ และประสบการณ์ที่สะสมไว้ใช้เป็นทุนต่อไป
คนเราคิดได้อย่างนี้ ก็จะไม่ย่อท้อกับการต่อสู้ และจะขยันทำงานหาประสบการณ์ด้วยความถือมั่นว่า


การเรียนรู้และสู้งาน คือ พื้นฐานของความสำเร็จ
No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น