Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 3 February 2009

รู้เีีิรื่อง "ไฟ" ก่อน "ภัย " จะมา


รู้เีีิรื่อง "ไฟ" ก่อน "ภัย " จะมา

ไฟ หรือ อัคคี เกิดได้เพราะมี 3 สิ่งมาประกอบกัน คือ 1.ความร้อน 2.เชื้อเพลิง
และ3.ออกซิเจน เมื่อเกิดไฟขึ้นแล้ว นอกจากจะมีความร้อนที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต(ถ้าหายใจเอาอากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าจะทำให้เสียชีวิตทันที)แล้วยังนำมาซึ่ง "แก๊สพิษ" และ "ควันไฟ"

เห็นว่าเป็น "ไฟ" ใช่จะเหมือนกันหมดนะครับ เพราะตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลสามารถแบ่งไฟได้ 4 ประเภท ดังนี้


1.ประเภท A
สัญลักษณ์ ตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือที่เป็นเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก
หนังสติ๊ก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย และร่างกายมนุษย์ วิธีดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุด คือ
ลดความร้อนด้วยการฉีดน้ำ

2.ประเภท B
สัญลักษณ์ตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวหรือ
ก๊าซ ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด ก๊าซติดไฟทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย เป็นต้น วิธีดับไฟประเภทนี้ คือ ทำให้อับอากาศ โดยใช้ผงเคมีแห้ง หรือใช้ฟองโฟม
คลุมเพื่อกำจัดออกซิเจน

3.ประเภท C
สัญลักษณ์ตัว C ในวงกลมสีฟ้า เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งและมีกระ
แสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด วิธีดับไฟประเภทนี้ให้ได้ผลดี คือ ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
ไล่ออกซิเจนออกไป

4.ประเภท D
สัญลักษณ์ ตัว D ในดาวห้าแฉกสีเหลือง เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะ และสารเคมีที่สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนีย มไนเตรต) และผงแมกนีเซียม เป็นต้น วิธีดับไฟประเภทนี้ คือ ทำให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ ทั้งนี้ต้องศึกษาวิธีดับสารแต่ละชนิดให้ดี และห้ามใช้น้ำดับไฟประเภทนี้เป็นอันขาด

สำหรับเครื่องมือช่วยดับไฟเบื้องต้นนั้น 7 ชนิดด้วยกัน

1.เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา บรรจุในถังสีแดงใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงแบบ A
แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้เครื่องดับเพลิงประเภทนี้แล้ว

2.เครื่องดับเพลิงชนิดฟองโฟม นิยมบรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังสแตนเลส
ภายในบรรจุน้ำยาโฟมผสมกับน้ำแล้วนำมาอัดแรงดันเข้าไป ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงแบบ A และB

3.เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน บรรจุในถังสแตนเลสภายในมีน้ำและแรงดัน
ใครๆเรียกกันว่า "น้ำสะสมแรงดัน" ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงแบบ A

4.เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู บรรจุในถังสีแดงเหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงภายในอาคารที่ต้องการความสะอาดเพราะจะไม่มีสิ่งสกปรกหลง
เหลืออยู่ ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงประเภท B และC

5.เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุในถังสีแดงประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิด
ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ต้องใช้ภายในอาคารเพราะจะมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ทำให้สกปรก ใช้ดับไฟแบบ A B และC ได้ดี

6.เครื่องดับเพลิงชนิดฮารอน บรรจุในถังสีเหลือง ใช้ดับไฟแบบ A B และC
ได้ดีแต่มีข้อเสีย คือ มีส่วนผสมของสาร CFC ซึ่งเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ

7.เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย(ชนิดไม่มีสารCFC)บรรจุในถังสีเขียว
ใช้ดับไฟแบบ A B และC

ส่วนสาเหตุของไฟไหม้นั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ๆตัว
พวกเราทั้งนั้น เช่น เผาขยะ เผาหญ้าแห้ง ไฟฟ้าลัดวงจร น้ำมัน เตาหุงต้ม ก้นบุหรี่
จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีด ไฟแช็ก เป็นต้น แต่เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วเราจะรับมือ
กับมันอย่างไร

คู่มือนี้บอกวิธีการรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยการหมั่นสังเกต ฝึกซ้อม
และเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด รวบรวมได้ดังนี้

1.สังเกตทางหนี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราต้องสังเกตทางหนีไฟไว้

2.สังเกตสัญญาณ จดจำจุดติดตั้งสัญญาณ รวมทั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ
ภายในอาคารให้ดี

3.ออกจากอาคารทันทีเมื่อมีสัญญาณ

4.ถ้าอยู่ในบ้านให้ตั้งสติ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ จากนั้นให้รีบสับสะพานไฟเพื่อตัดไฟฟ้า
ก่อนจะดับไฟให้ถูกวิธี หากควบคุมไม่ได้ให้ใช้ผ้าขนหนู หรือผ้าห่มชุบน้ำหมาดๆคลุม
ตัวเพื่อป้องกันความร้อน และก้มต่ำเพื่อไม่ให้สำลักควัน

5.ตรวจสอบประตู หากอยู่ในห้องลำพังขณะไฟไหม้นอกห้อง ก่อนออกจากห้องต้อง
ใช้มือค่อยๆแตะตรวจสอบประตูหรือลูกบิดก่อน ถ้าเย็นก็เปิดหนีไปทางฉุก เฉินได้ทันที แต่ถ้าประตูหรือลูกบิดร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเพราะไฟไหม้อยู่นอกห้อง ดังนั้นในห้องปลอดภัยที่สุด จากนั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ (191,199 หรือ 1555)และแจ้งจุดที่เราอยู่ให้ชัดเจน

6. ปิดช่องความร้อนและควันไฟ ใช้ผ้าเช็ดตัวเปียกๆปิดทางเข้าของควันตามช่องประตู ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่สามารถหนีออกมาได้ควรทุบผนังหรือตะโกน ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหรือชานอาคาร

7.คลานหนีเมื่อมีควัน หากต้องเผชิญหน้ากับควันไฟ ห้ามวิ่งออกไป เพราะ 80%
ของผู้เสียชีวิตในกองเพลิงเกิดจากการสำลักควัน และขาดอากาศหายใจ ควรหาถุงพลาสติก(น่าจะเป็นถุงที่ใหญ่หน่อยนะ)ตักอากาศบริสุทธิ์ครอบศีรษะหรือผ้าชุบน้ำ
ปิดปากจมูกแล้วคลานต่ำเพราะอากาศบริสุทธิ์จึงอยู่ด้านล่างของพื้นห้อง

8.อย่าใช้ลิฟท์

9.วิธีดับไฟไหม้ตัว ถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าอย่าวิ่งให้ทรุดตัวลงกับพื้น เอามือปิดหน้าแล้ว
กลิ้งไปกับพื้นเพื่อดับไฟ

10.ฝึกเดินในความมืด จากในห้องไปประตูเพื่อให้เราชินทางและหาทางออกใน
ความมืดได้เมื่อเกิดเหตุ รวมทั้งวางไฟฉายใกล้เตียงนอนเสมอ

11.ถ้าไฟไหม้ตึกแถวให้หนีลงชั้นล่าง อย่าขึ้นบ้างบนเพราะควันไฟและความร้อน
จะลอยขึ้นสูง หากหนีขึ้นไปชั้นดาดฟ้าหรือชั้นสูงสุดอาจได้รับอันตรายจากควันไฟ
และความร้อนที่สะสมตัวอย่างรวดเร็ว

อย่าง ไรก็ดีหากคุณได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ก็มีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ ใช้น้ำสะอาดหรือแช่ผู้บาดเจ็บจากไฟลวงเพื่อลดความเจ็บปวดของบาดแผล หยุดการทำ
ลายจากความร้อน หากจุดบาดเจ็บเป็นจุดที่สวมแหวน นาฬิกา กำไล ให้รีบถอดออกเพราะบริเวณที่ถูกความร้อนจะบวม จากนั้นให้ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลถ้าไม่มีให้ใช้ผ้า
เช็ดหน้า ปลอกหมอน หรือผ้าปูที่นอนพันแผลไว้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น