Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Thursday, 19 February 2009

ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์

ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์


ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ดังนี้
๑. ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
๔. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
๕. สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศคือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง นำวิชาไปเลี้ยงชีพทำการงานได้

ศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์ ดังนี้
๑. ลุกต้อนรับแสดงความเคารพ
๒. เข้าไปหา
๓. ใฝ่ใจเรียน
๔. ปรนนิบัติ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น