Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Saturday, 28 February 2009

Hot Hit eHow of the Day

Hot Hit eHow of the Day

How to make rag curls.
If you're looking for a different and interesting hairstyle that isn't bad for your hair like perms, color, and curling appliances, you should try rag curls. They're simple, doesn't take that long, and will leave you with a head full of lovely curls! In this article, I will show you how to make rag curls.

How to make Money selling at Flea Markets
As an antique dealer in the past I used to make a good days income setting up and selling the lower end and the decorative newer items at a local flea market or swap meet.

How to Get a Missing W-2 Form
Your W-2 form, or wage and tax statement, has information that is vital for your tax preparation. Employers are required to mail W-2 forms to all employees by Jan 31st each year. Sometimes, however, the form gets lost in the mail, is sent to the wrong address or the employer does not mail it. If you don’t receive your W-2 form, there are some steps that you can take to get this important document.

How to Reuse Old Newspaper
Those of us who still get our news and sports results from a newspaper—usually end up with a mess to store until recycling day. Now, wouldn't it be great if you could actually use those stacks of old newspapers for something else? Well you can. Here are some ideas.

How to Make Mardi Gras King Cake
The Mardi Gras king cake is a twisted bread traditionally topped with sugar or icing and colored purple, green and gold. King cakes from around the world are stuffed with a small trinket (usually a baby) and the recipient of the piece of cake with the trinket is responsible for various obligations and blessed with privileges. King cake is simple to make if you follow a few basic steps.

How to Sell a Book in Kindle Format
You can now re-purpose your digital documents and sell them in Amazon's Kindle Store--even without an ISBN . Kindle has opened the gateway to writers who want to promote themselves (and make more money) or become publishers themselves by allowing digital uploads for anyone with a free Amazon Digital Text Platform account.

How to Make a Pitcher of S'More Martinis
S'mores don't have to be saved for camping! Why should boy and girl scouts have all the fun? You can use the same classic ingredients as inspiration for a cocktail party. Yes, you heard right. Here's how to turn this outdoor American tradition into a signature indoor cocktail.

How to Keep Sidewalks Safe in Winter Without Damaging Plants
Icy sidewalks and garden pathways turn everyday, simple tasks like getting the mail or walking the dog into a dangerous proposition. Keeping your sidewalks ice-free is an important way to protect yourself and passersby from injury. It’s also the law in many municipalities. But salt and other deicing compounds can cause harm to plants and local watersheds. Here are some ideas for reducing the usage of deicer while keeping your sidewalks—and plants—safe throughout the winter.


How to Avoid Procrastination as a Freelance Writer
For those of us who rely on writing as a portion or all of our income, writers block can be a problem. But, a little talked about and equally disturbing problem is procrastination. As freelance writers we know that our income is based not only on quality writing, but how much we get done. You can avoid procrastination or at least procrastinate a little less by setting goals and managing writing time.


How to Harvest Heat in a Home
For most of us, the cost of heating our home during the winter takes a significant piece of our monthly income. Sure, we know we can reduce our heating costs by adding insulation and installing new weather stripping and caulking—but wouldn't it be nice if we could come up with some ways to help heat our home without spending money? Fortunately, we have a number of existing heat sources already in our homes—and by harvesting some of the heat from these unusual places—you can actually lower your total home heating bill. Here are some ways to do it.

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น