Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Sunday, 22 February 2009

ความสำนึกผิดภายใน


ความสำนึกผิดภายใน่


....บทนำเข้าสู่จิตตารมณ์ "การถือศีลอดอาหาร" ในโอกาสเริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพรต...


วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2009 คือ วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นสู่การกลับใจ ใช้โทษบาป...
ความสำนึกผิดภายใน


การรู้สำนึกผิด การกลับใจใช้โทษบาปเป็นภารกิจหนึ่งของพระเยซูเจ้า (มธ 4:17)


และของพระศาสนจักรที่เชื้อเชิญคริสตชนให้สำรวจความประพฤติส่วนตัวที่บางครั้งมีผิดพลาดไป


และส่งผลร้ายต่อตัวเองต่อเพื่อนพี่น้อง และต่อพระเจ้า
ข้อคำสอนเกี่ยวกับการรู้สำนึกผิดมีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่ยุคประกาศกโบราณ ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุด


ต่อ "การกลับใจ การเปลี่ยนแปลงภายใน " มากกว่าการปฎิบัติกิจใช้โทษบาปภายนอก เช่น


การโรยเถ้าบนศีรษะ การนุ่งผ้ากระสอบ การอดอาหาร และการพลีกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้


ไม่น่าจะส่งผลดีประการใด ถ้าหากจิตใจคนยังมิได้คิดเปลี่ยนแปลงความประพฤติอย่างแท้จริง
การรู้สำนึกผิดภายใน คือ ความรู้เข้าใจในความผิดบาปที่ได้กระทำ รู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกฝ่าย


และต่อพระเจ้าผู้เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่ง
การทำผิดต่อผู้ใดก็เท่ากับทำผิดต่อพระเจ้า ด้วยความรู้สึกสำนึกผิดเช่นนี้ กระตุ้นเตือนบุคคลคนนั้น


ให้กลับคืนสู่พระเจ้าและพระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอขมาโทษ ขอพระเมตตา


ผสมผสานกับความรู้สึกเป็นทุกข์ใจ และความอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตใหม่อย่างจริงใจ


(Affliction of Spirit and Repentance of Heart) เป็นการเลิกทำบาป หลีกหนีความชั่วและเป็นปฏิปักษ์


ต่อกิจการชั่วร้ายที่ได้กระทำ


No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น