Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Sunday, 22 February 2009

จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหารจิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร


จากสารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง"จิตตารมณ์การถือศีลอดอาหาร"


" จงกลับใจดำเนินชีวิตใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว" (มธ 4:17)

นี่เป็นพระวาจาประโยคแรกของพระคริสตเจ้า เมื่อทรงเริ่มต้นภารกิจเทศน์สั่งสอนประชาชน

ให้กลับใจมาหาพระเจ้า ด้วยการละทิ้งบาปและเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์

อาณาจักรสวรรค์คือ แผ่นดินที่มีพระเจ้าปกครองและประชากรมุ่งดำเนินชีวิต สู่ความศักดิ์สิทธิ์

ด้วยการรักและรับใช้ซึ่งกันและกันดุจรับใช้พระเจ้า (มธ 25:31-46)


การกลับใจเป็นพระพรของพระเจ้า ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในและภายนอก

โดยอาศัยกระบวนการถือศีลอดอาหาร การภาวนาและการทำบุญให้ทาน (ทบต 12:8, มธ 6:1-6)

ดังนั้น บัญญัติพระศาสนจักรข้อที่ 2 ที่เขียนไว้ว่า "จงอดอาหารและอดเนื้อในวันบังคับนั้น"

จึงเป็นบัญญัติที่ช่วยเราให้เข้าถึงเส้นทางแห่งการกลับใจ อันนำไปสู่อาณาจักรสวรรค์

ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมามอบให้


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1992 สภาพระสังฆราชฯ ได้กำหนดแนวทางพิเศษในเรื่อง การถือศีลอดอาหาร

ให้สามารถทำกิจใช้โทษบาปรูปแบบอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจเมตตาปราณีและกิจศรัทธาที่เหมาะสม

กับแต่ละคนในแต่ละท้องที่สภาพระสังฆราชฯ ขอให้ยึดถือปฎิบัติต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม


สำหรับเอกสารฉบับนี้ ฝ่ายสังคมของสภาพระสังฆราชฯ ได้รวบรวมข้อคำสอนของพระศาสนจักรและบทอ่าน

จากพระคัมภีร์ ที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของการกลับใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ถือศีลอดอาหาร

โดยมีจิตตารมณ์ที่ถูกต้องเป็นต้น สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล

พระศาสนจักรกำลังรำพึงถึงท่านเป็นพิเศษในเรื่องของการกลับใจ

เพราะว่าการกลับใจได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดของท่าน

"เป็นชีวิตที่มิได้มีเพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้าผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเพื่อเขา"

(2 คร 5:14-15)


ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน ผู้นำคริสตชน

ตลอดจนบรรดาสัตบุรุษทั้งหลายที่พร้อมใจกันถือปฏิบัติกิจใช้โทษบาปอย่างเคร่งครัดในทุกวันศุกร์ตลอดปี

และเป็นต้นในเทศกาลมหาพรตของทุกๆ ปี


ประกาศมา ณ วันที่ 14 กันยายน 2008 วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน


พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น