Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Wednesday, 11 February 2009

เช็คความมีวุฒิภาวะของคุณ?

เช็คความมีวุฒิภาวะของคุณ?

ขอให้คุณได้ยืนยันหรือปฎิเสธ คำถามเหล่านี้ด้วยความจริงใจและตามความเป็นจริง

.......... ฉันกล้าที่จะขัดแย้งกับกลุ่ม ในเมื่อฉันคิดว่า สิ่งที่พวกเขากำลังกระทำกันอยู่นั้น เป็นสิ่งที่ผิด

.......... ฉันยอมที่จะ ลด ละ เลิก ความสนุกสนานหรือความพึงพอใจทันที เพื่อความสำเร็จในอนาคต

......... ฉันคิดถึงและให้ความเคารพต่อความรู้สึกของผู้อื่น

.......... คุณพ่อ คุณแม่พึ่งพาอาศัยฉันได้เสมอ

........... ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนอย่างรับผิดชอบ ด้วยตัวของฉันเอง และตรงเวลาเสมอ

........... ฉันกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความคับข้องใจ ความไม่ได้อย่างใจ หรือ ความพ่ายแพ้
โดยไม่บ่นว่า หรือแยกตัวเองออกจากสังคม

.......... ฉันรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองได้ (โดยไม่ไปโทษคนอื่น)

.......... ฉันสามารถควบคุมความโกรธและเข้าเจรจาอย่างใช้เหตุผล
โดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายกัน

...........ฉันยอมรับความผิดพลาดของฉันเอง โดยไม่หาข้อแก้ตัว

.......... ฉันคิดก่อนกระทำเสมอว่า การกระทำใดๆ ของฉัน มีผลกระทบอย่างไรกับคนอื่น

........... ฉันยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงใจ

........... ฉันต้องการเพื่อน

............ ฉันคิดว่า ไม่มีอะไรที่หนักเกินกว่าที่จะกระทำได้

........... ฉันไม่หลงเสน่ห์ของใครง่าย ๆ

............ ฉันมองคนต่างเพศในฐานะที่เป็นเพื่อน

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น