Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Monday, 9 February 2009

Clear and Bright Festival (Qingming Jie)-ChineseClear and Bright Festival (Qingming Jie)-Chinese
-All Souls's Day

Qingming is one of the twenty-four solar terms that the ancient Chinese gave to the twenty-four divisions of their year. Coming fifteen days later than the Spring Equinox, it falls around April. 5. this is the time people go out for the warm weather, clear bright sky and gentle breeze. Ti is a good time for plowing and sowing, too. Farmers have proverbs for this time of the year:"Melons and beans are sown around Qingming" and "Tree are planted no later than Qingming".

The Clear and Bright Festival originated in the spring and Autunm Period (770-476 B.C.). Historical books unearthed from tombs of the Warring States Perod( 475-221) B. C.) contain the earliest record of the festival. It was meant, it is said, to com-memorate Jie Zitui, a minister of Chong Er, son of Duke Xian of the State of Jin, one of the warring states. When chong Er was forced to live in exile, and he wished to eat some meat but none was available, Jie Zitui stealthily cut some flesh off his own arm and cooed it for him. Later Chong Er became the ruler and he gave orders to reward his followers. Not interested in wealth or position, Jie Zitui went with his mother to Mianshan Mountain in today's Shanxi Province and lived a secluded life there. It was the time of the year when Qingming is celebrated now. Chong Er, wanting to reward Jie Zitui with an important position, tried to find him in the great mountain but couldn't. So he set the mountain on fire, figuring that Jie Zitui would run out to save his life. Instead, Jie Zitui and his mother were burned to death, with their arms clinging to a scorched willow tree. Such a spirit, that would rather die than come out to enter officialdom, was highly praised. Later, on the day of his death every year, people did no make a fire in their kitchens but just ate prepared cold food. Gradually it became a custom. Thus today Qingming is also known as the "festival of eating things cold" and "no fire day".

Staring in the Qin (221-207 B.C.) and Han dynasties, it has also become the day when people go to sweep clean the graves of their ancestors and mourn the dead.

Also, in the Tangy Dynasty on this day, city inhabitants began going for an outing in the countryside, an affair know as Taqing, or treading on the green. The custom was most popular in the Song and Ming dynasties. The most frequented place was a riverside. The famous long horizontal scroll painting riverside Scenes at Qingming by Zhang zeduan in the song dynasty best depicts the busy, booming scene during the festival
Another old custom is "inserting willow twigs". Back from an outing, people break off some willow branches and carry them home to put into the house wall under the eaves, an act supposed to keep insects away. Insects away. People in Guangdong Province put willow twigs at the bottom of dry wells to keep evil spirits away. Women in Suzhou and Huangzhou make garlands of willow tree twigs and wear them on their heads as a wish for their youth to stay forever. This gae rise to a saying: "Wearing no willow rings on the day of Qingming, a young woman will son be growing gray."

During this festival there are also sports such as playing on swings, flying kites, a kind of anciet Chinese football, and cockfighting.

At nowadays, one of the most important parts of Chinese culture is the veneration and honoring of the dead. To honor your dead you must provide a long line of family, hence the importance of the family in Chinese culture. Among the offerings, "spirit money" (paper money) is often burnt, and it is said that during Qingming some true devotees actually scrub the bones of their loved ones.

清 明 Qing Ming
—杜 牧Du Mu ( Tang) —
qīngmíng shíjié yǔ fēnfēn
清 明 时 节 雨 纷 纷,
lù shang xíngrén yù duànhún
路 上 行 人 欲 断 魂。
jiè wèn jiǔjiā héchù yǒu
借 问 酒 家 何 处 有,
mùtong yáo zhǐ xìnghuā cūn
牧 童 遥 指 杏 花 村。
__
English translation:
The ceaseless drizzles drips all the dismal day,
So broken-hearted fares the traveler on the way.
When asked where could be found a tavern bower,
A cowboy points to yonder village of the apricot flower.

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น