Google
 

싼야민공- Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

การทำศาสนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

" ศาสนสัมพันธ์ เป็นการเสวนาระหว่างศาสนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อความดี ร่วมกันเน้นการ เสวนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นด้วย " คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต "ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ควรมีฝ่ายจิตตาภิบาล สนับสนุนให้ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาของตน เพื่อนำสู่การทำศาสนสัมพันธ์ โดย •ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ การเสวนากับผู้ต่างความเชื่อ •ส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพให้เกียรติและร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และความเป็น พี่น้องกัน

Dekdee Club Chat

Tuesday, 10 February 2009

คนที่มีวุฒิภาวะ...ความเป็นผู้ใหญ่?

" คุณจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะได้อย่างไร? และแค่ไหน? "
ลอง...มาดูกัน

วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์
- เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาตามความเป็นจริงได้

- เรียนรู้ที่จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจจริง

- เรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงความโกรธและความคับอกคับใจอย่างสร้างสรรค์ เช่น โดยการออกกำลังกาย


วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ
- สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

- ชื่นชมในความดีงามที่ตัวของคุณได้

- จัดระเบียบให้กับชีวิตของคุณ ด้วยการออกกำลังกายและการมีวินัยในตนเอง

- มีใจที่จะกระทำสิ่งที่ดีและการช่วยเหลือผู้อื่น

- ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินการเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ตามลำดับ ขั้นตอน

- มองโลกในแง่ดี คิดว่า ตนเองต้องเป็นผู้ประสบผลสำเร็จได้แน่

- เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองได้ สนุกกับความสำเร็จ

- คิดได้ว่า ความล้มเหลวเป็นเพียงประสบการณ์แห่งการเรียนรู้

- ความล้มเหลวที่แท้จริง ก็คือ การที่เราไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลย


วุฒิภาวะทางด้านสังคม
- เรียนรู้ที่จะแสดงความชื่นชมในความดีงามหรือความสามารถของคนอื่น

-เต็มใจช่วยเหลือคนอื่น

- พัฒนาความเป็นเพื่อนหรือมีมิตรภาพกับผู้อื่น โดยการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ตนมี


วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ
- เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นประจำ หรือตามโอกาสสำคัญๆ เสมอ

- แสวงหาเพื่อน ๆ ที่เป็นคนดี มีศีลธรรมที่กล้าแกร่ง..เลือกคบคนดี

- ตั้งเป้าหมายหรืออุดมคติที่สูงเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้มีชีวิตที่สูงขึ้น

- เรียนรู้ที่จะผลักดันคนอื่นให้ก้าวหน้ามากกว่าตน

- เลือกคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี อยู่ในสถานที่ดี ได้....อย่างมีอิสระและเป็นธรรมชาติ แบบไม่ถูกบังคับ

No comments:

Post a Comment

เพลงเ็ด็กเอ๋ย..เด็กดี..หน้าที่เด็ก

2012 :Earth End Movie วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก-Earth end

The Happiness of Kati : ความสุขของกะทิ

ครูคือใคร?..MV พระคุณที่สาม..วันครู 16 มกราคม

ตรุษจีน-ง่วนเซียว Yuan Xiao Day

เพลง ครูในดวงใจ ของ ไมค์ ภิรมย์พร

Fun Language in Thailand: English is fun!

Thai Alphabet Songs: Ko-Gai Song: เพลง ก.เอ๋ย ก.ไก่

ABC song for Kids

Korean/Japanese/Chinese/English: Language is Fun!

Korean Alphabet: Hungul Rap song รู้ลัดภาษา..เกาหลีแร็พ

Learn Korean Online..ฝึกเกาหลีออนไลน์ by Youtube

Korean Lesson 1: Vowels สระเกาหลี

Learn Japanese Rap:Hiragana Symbols..สนุกกับภาษาญี่ปุ่น